Община Бургас обявява конкурс

Мисия Бургас

27-05-2015, 08:00

Снимка:

Община Бургас

Автор:

AMG

Всичко от Автора

Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ - БУРГАС”ЕООД

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втори етап на конкурса, ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на следните изисквания:
* български граждани, които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
* да притежават образователно-квалификационна степен "магистър"
по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
* да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист;
* кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

2. Представяне от допуснатите кандидати на „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период”, като съответното лечебно заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала.
До третия етап от конкурса - събеседването, се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50.

3.Събеседване с кандидатите.

Документи за кандидатстване:
заявление, професионална автобиография, копие от документ за завършено образование, копия от документи за трудов стаж и професионален опит, копие от дипломи за придобита специалност, документ за квалификация по „здравен мениджмънт”по смисъла на §3 от Наредба № 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, свидетелство за съдимост.
Документи за участие се приемат в деловодството на Община Бургас – ул.”Александровска” 26, в срок до 30 календарни дни след излизане на обявата.
Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик. Разработката на тема:”Програма за развитието на лечебното заведение за три годишен период” се поставя в отделен запечатан плик.
Информация във връзка с конкурса можете да откриете на информационните табла на Община Бургас или на интернет страницата на Община Бургас – www.burgas.bg

Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН
Заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при Община Бургас