Променя се капиталът на дружествата „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, Бургас и Добрич

Мисия Добрич

16-09-2015, 13:22

Снимка:

© Dobrichutre.bg

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Осигуряват се възможности за по-ефективно функциониране на дружеството

Кабинетът реши едновременно да се намали и да се увеличи капиталът на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас със стойността на правото на собственост върху активи, представляващи терени и застроени върху тях сгради на канални помпени станции № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7, попадащи в обхвата на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води - Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие“. Той се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан между Министерството на околната среда и водите и община Поморие, и финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС).

Съгласно изискванията на ОПОС и Договора за безвъзмездна финансова помощ, община Поморие, като бенефициент по проекта, следва да представи доказателство за собствеността на рехабилитираните обекти. В противен случай разходите за рехабилитацията на канално-помпените станции няма да бъдат възстановени по програмата.

Капиталът на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич ще бъде увеличен чрез записване на нови дялове в полза на държавата и чрез приемане на нов съдружник - „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас. Записването на нови дялове в полза на държавата е за сметка на трансформиране на просрочено частно държавно вземане, съгласно Споразумение за подзаем на дружеството към предоставен заем от Международната банка за възстановяване и развитие, в размер на 8 504 447, 89 лева. Приемането на новия съдружник произтича от трансформиране на просрочено вземане от предоставен фирмен заем от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас на дружеството в размер на 3 079 699,96 лева, в капитал.

Непаричните вноски ще бъдат оценени по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон преди тяхното апортиране в капитала на дружеството и изменението на дружествения договор.

Осигуряват се възможности за по-ефективно функциониране на дружеството и за нормалното предоставяне на публичните ВиК услуги на потребителите

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен