Рентата ще достигне 100 лв. на декар

Добруджанци

23-11-2015, 14:56

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Прогнозират земеделски стопани от Балчишко

Според земеделските стопани в община Балчик рентата тази година ще бъде максимум 100 лв., тъй като реализацията на продукцията върви бавно. Вече започна авансовото изплащане на декар в размер от 40-50 лева, което се явява около половината на миналогодишния размер, съобщи радио Варна.

В балчишкото село Рогачево хората се надяват да получат по-висока рента спрямо м.г., когато максимумът бе около 45 лв./дка.

"2015-а е нор­мал­на и сра­в­ни­тел­но до­б­ра го­ди­на, но не е то­ва, ко­е­то сме оча­к­ва­ли. Дъ­ж­до­ве­те бя­ха мал­ко. До­би­ви­те са по-сла­би или на ни­во­то на 2014 г." Та­ка обобщиха стопанската година земеделци от Балчишка об­щи­на­. Спо­ред тях тру­д­но мо­же да се про­г­но­зи­ра от­се­га рен­та­та, но най-оп­ти­ми­с­ти­ч­ни­те про­г­но­зи са за су­ми кол­ко­то ми­на­ло­го­ди­шни­те – 90-100 лв. Раз­ме­рът за­ви­си и от су­б­си­ди­и­те и ре­а­ли­за­ци­я­та на про­ду­к­ци­я­та. На­дя­ват се на до­б­ри из­ку­п­ни це­ни.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен