Първи ще се плащат най-старите задължения към общината

Най-доброто от печата

21-12-2015, 06:33

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Гласувани без шум промени ще улеснят общините да съберат вземанията си

От 2016 г. гражданите с просрочени задължения към общините ще трябва да покрият първо тях, за да могат да платят и редовните си вноски за местни данъци и такси. Те няма да могат да избират какво да платят при наличие на старо задължение, какъвто е редът и за плащане на националните данъци и осигуровките. Това следва от приети без шум промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Очаква се текстовете да доведат до повишаване на събираемостта на данъци и такси, която в отделни общини е на критично ниски нива.
Промяната в ДОПК е прокарана на второ четене по предложение на председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова. На заседание на бюджетната комисия Стоянова каза само, че това е искане на сдружението на общините, но дебат нямаше. Дискусии липсваха и в пленарната зала. От одобрените текстове става ясно, че при местните данъци и такси ще се спазва принципът за покриване на най-старото задължение от същия вид. Тоест общинската администрация няма право да прехвърля суми между различни по характер плащания. Смесването на данъци и осигуровки на национално ниво при прилагането на единната сметка бе един от мотивите за отмяна на текстове в ДОПК от Конституционния съд.
В момента няма начин да се установи какъв ефект се очаква от гласуваните промени. Липсват данни за общия размер на просрочени общински публични вземания, при които давностният срок не е изтекъл. Не е ясно и при кои видове плащания проблемът със събираемостта е най-сериозен. В същото време в някои общини събираемостта е на критично ниски нива. Наскоро община Враца обяви, че събираемостта на местни данъци и такси при тях е едва 30%. Хронични проблеми с изпълнение на планираните приходи имат и други общини.
Гражданите могат да получат информация от местните данъчни служби дали имат стари публични задължения. Справка за повечето общини от тази година предоставя и НАП, като услугата се ползва с персонален идентификационен код или с електронен подпис. Допълнително трябва да се провери и дали е изтекла давността. "Това е начин общините да си изчистят партидите, защото голяма част от недоборите са нереални. Има много грешки, има необвързани със задължение плащания. Тази промяна е принципна, защото не е редно да се избягва плащането на данъци, но местните управи следва да уведомят изрично старите длъжници", коментира депутатът от БСП Георги Търновалийски.
Извън справката за стари задължения следва да се провери и дали има изтекла давност. При глобите давността изтича след 2-годишен срок от влизането в сила на глобата, не повече от 3 години в случай на прекъсване. При местните данъци и такси давността е 5-годишна, като започва да тече от 1 януари на годината, следваща тази, в която е трябвало да се плати публичното задължение. Хората с изтекли по давност общински задължения следва изрично да поискат отписването им в свободен текст, защото това не става автоматично. От 2016 г. давността ще се прилага служебно, но само при изтекла абсолютна 10-годишна давност. Ако данъкоплатецът не изиска изрично отписване, рискува да плати и изтекли по давност задължения на принципа за покриване на най-старото по дата плащане. Съгласно ДОПК доброволно платени суми за покриване на изтекли по давност задължения не подлежат на връщане.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен