Добруджанецът изхвърля по 553 кг отпадъци годишно

Мисия Добрич

13-01-2016, 11:20

Снимка:

©DobrichUtre.bg

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Със 111 кг. над средното за страната

За 2014 г. битовите отпадъци са изчислени на базата на данни както от редовното годишно статистическо наблюдение за битовите отпадъци, така и от Националната информационна система за отпадъците на Изпълнителната агенция по околна среда, съобщават в прессъобщение до медиите на 13 януари 2016 година от отдел „Статистически изследвания – Добрич” към ТСБ – Североизток на НСИ.

Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци,и в същото време тяхното количество или състав не пречи на третирането им съвместно с битовите.

В страната през 2014 г. общо образуваните битови отпадъци са оценени на                   3 193 хил. тона. През същата година са действали 147 депа за битови отпадъци и са депонирани общо 1 297 хил. т. битови отпадъци, а събраните строителни отпадъци на депата за битови отпадъци възлизат на 534 хил. тона.

На територията на област Добрич има 7 депа. През  2014 г. депонираните битови отпадъци за областта възлизат на 67 хил. т., а събраните строителните отпадъци на депата за битови отпадъци - съответно на 4 хил. т. В областта през 2014 г. общо образуваните битови отпадъци са 102 хил. т., при общо количество за страната 3 193 хил.тона. Предадените директно за рециклиране битови отпадъци за 2014 г. са 4 хил. тона. Предадените в съоръжения за вторично третиране битови отпадъци възлизат на 31 хил. тона. Това отрежда на област Добрич 19-то място, като на първо място с най-малко общо образувани битови отпадъци е област Видин, а с най-много - столицата. Спрямо предходната 2013 г. количеството на общо образуваните битови отпадъци в областта нараства с около    18 хил. т., т.е. с 21.4%. Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на такива - на базата на транспортни документи.

Населението, обхванато с услуги по сметосъбиране през 2014 година в област Добрич е 93.5% от общото за областта, като за страната обхванатото население е 99.6%. Обслужените населени места в областта през 2014 г. са 180. Образуваните битови отпадъци на човек от населението за 2014 година са оценени на 553 кг. годишно, което е със 111 кг. над средното за страната за същата година и с 68 кг. повече спрямо образуваните битови отпадъци на човек в областта през предходната 2013година. Област Добрич е на 25-та позиция по образувани битови отпадъци на човек от всички 28 области, като с най-малко образувани битови отпадъци на човек е област Кърджали, а с най-много област Русе.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"