Повече измами в Разград

Крими

18-03-2016, 12:35

Снимка:

radiorazgrad.com

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Броят на осъдените лица се увеличава

Като нова тенденция при криминалните престъпления през 2015 година Окръжната прокуратура в Разград отчита нарасналия брой на регистрираните измами с приоритет на документните измами. С ръст през миналата година са данъчните измами, при които с решения на ТЕЛК с невярно съдържание се получават неправомерно пенсии за нетрудоспособност.  Икономическата престъпност се доминира от престъпленията против данъчната и осигурителната система, съобщават от Апелативна прокуратура – Варна.

Структуроопределящи за криминалната престъпност  на територията на Окръжната прокуратура в Разград  остават престъпленията против собствеността, сочи отчетът за 2015 година на държавното обвинение в Разград. За такива престъпления през миналата година са образувани 582 досъдебни производства. Кражбите, макар и да е намалял делът им през миналата година, съставляват 55 на сто в тази категория.  Пострадалите от престъпни имуществени посегателства в района са 364 физически и 77 юридически лица.

От общоопасните престъпления, които са втори по значение за съдебния район на Разград, с най-голям дял са престъпленията, свързани с управление на МПС с алкохолно повлияване и в период на временно лишаване от правоуправление. Значителен е делът на пътно-транспортните престъпления с причинени имуществени и травматични увреждания, а пострадалите от общоопасни престъпления в района са били 69 физически и пет юридически лица.

През 2015 год. са образувани 129 досъдебни производства за извършени престъпления против личността, като тенденцията на устойчивост се запазва спрямо 2014 год. Жертви на престъпно посегателство срещу личността са станали пет непълнолетни, 87 мъже и 37 жени през миналата година.

През отчетния период в съдебния регион няма прекратени по давност досъдебни производства срещу известен извършител, а решените по същество досъдебни производства с продължителност на досъдебната фаза до седем месеца съставляват 81 на сто. Като много добър в отчета на Окръжната прокуратура в Разград е посочен резултатът на Районната прокуратура в Кубрат, където делът на тези производства съставлява 94 процента. В причините за по-продължителните срокове на разследване на по-голям процент от досъдебните производства административният ръководител на Окръжната прокуратура в Разград сочи липсата на вещи лица в съдебния регион, възлагането на експертизи на вещи лица от съседни региони при изготвянето на съдебномедицински, автотехнически, икономически, ДНК-експертизи, а от началото на миналата година - и за графологическите експертизи.

Коефициентът на престъпност за 2015 година за Разградския съдебен регион е 1095 престъпления на 100 000 души, докато през 2014 година съотношението е било 1078  престъпления на 100 000 души.Над една трета от извършителите на престъпления в района са пълнолетни на възраст до 30 години.

През 2015 година в Разградския съдебен район са осъдени 714 лица, а спрямо 655 лица са влезли в сила осъдителни и санкционни решения. Получени са за привеждане в изпълнение влезли в сила съдебни актове по отношение на 362 лица с общо 397 наказания – присъди, споразумения, решения и определения с постановени наказания по Наказателния кодекс. 100 лица са осъдени с ефективни присъди „Лишаване от свобода“, което прави 25 процента от всички осъдени. 97 души са били лишени от права, 182 са осъдени на пробация, което прави общо почти 50 на сто от броя на получените за изпълнение наказания, а 18  - с наказание „Обществено порицание“.

През анализирания период са наблюдавани 23 досъдебни производства за корупционни престъпления срещу 16 през 2014 г., от които 15 са били образувани през миналата година.

По линия на международноправното сътрудничество през 2015г. в Разградски съдебен регион са били заведени 116 преписки с международен елемент, от които 97 са по молби за правна помощ, 22 са европейските заповеди за арест и три трансфера на наказателни производства. В прокуратурите в съдебния район са получени за изпълнение от чужбина 34 молби за правна помощ, а изпратените в чужбина  молби за правна помощ са били 60. Големият брой на изпратените от Окръжна прокуратура -  Разград, молби за правна помощ се дължи на разследваните досъдебни производства за данъчни престъпления. По повечето от тях са изготвени за правна помощ до Република Румъния и Австрия, с цел доказване на извършените престъпления по чл.255 от НК.