Приет е планът за управление на Национален парк „Централен Балкан”

Региони

23-03-2016, 16:00

Снимка:

Росица Георгиева, Bulgariautre

Автор:

AMG

Всичко от Автора

Правителството прие плана за управление на Национален парк „Централен Балкан”. Той бе подложен на обществено обсъждане и получи пълна подкрепа от обществеността.

„Централен Балкан“ е една от емблематичните и най-ценни защитени територии в България и в Европа. Обявен е за Народен парк със заповед на министъра на околната среда през 1991г. „с цел да се запазят завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие“. На неговата територия са разположени девет строги резервата с обща площ 20 019 хектара – Боатин, Царичина, Стенето, Джендема, Козя стена, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна и Стара река. Първите четири от тях са част от Световната мрежа от биосферни резервати по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Националният парк и осем от неговите резервати са и в списъка на представителните защитени територии на ООН. В парка са представени 29 типа природни местообитания, от тях пет типа са приоритетни за опазване.

Планът за управление на Национален парк „Централен Балкан“ определя целите на управлението на защитената територия. С прилагането му ще се осигури опазването и поддържането на екосистемите и на видовете от флората и фауната, на природните местообитания и видовете с национална и международна консервационна значимост. Планът дава възможност за извършване на научни, образователни и възстановителни дейности и създава условия за устойчиво ползване на природните ресурси и развитие на природосъобразен туризъм. Изпълнението му дава възможност и за устойчиво развитие на местните общности.

С него се обособяват пет функционални зони – „Резервати“, „Ограничено човешко въздействие“, „Многофункционална“, „Природосъобразен туризъм“ и „Инфраструктура“. С плана се ограничава новото строителство на хижи, хотели и други места за настаняване, но се допуска реконструкцията и модернизацията на съществуващата инфраструктура и сграден фонд. В многофункционалната зона е предвидено устойчиво ползване на пасища и други природни ресурси.

Планът е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на плановете за управление на защитените територии. Съобразен е със съвременните и утвърдени в Европа подходи за планиране и управление на защитените територии.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"