Институтът по публична администрация ще се помещава на ул. „Аксаков” №1

Общество

27-04-2016, 13:00

Снимка:

24часа

Автор:

Галя Иванова

Всичко от Автора

Правителството реши Институтът по публична администрация да бъде преместен в работните помещения на действащата в изминалия програмен период ОП „Административен капацитет 2007 – 2013” на ул. „Аксаков” №1 в София. Решението предвижда експертите от ОПАК да бъдат преместени в административната сграда на Министерския съвет на столичната ул. „Сердика” №6-8, където да бъдат част от управлението на новата ОП „Добро управление 2014-2020”.

Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) е наследник на двете действащи в изминалия програмен период програми – „Административен капацитет” и „Техническа помощ”. С промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация през май 2015 г. правителството създаде Дирекция „Добро управление”, като 41 щатни бройки от Министерството на финансите преминаха в състава на АМС. Дирекцията изпълнява функциите на Управляващ орган на новата ОПДУ и работи по приключването на ОПАК и ОПТП 2007-2013.

С взетото днес решение експертите се събират на едно работно място.

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на три военни имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия и ги предостави на община Ямбол. Терените се намират на ул. „Стара Планина“ №1 в града. Те са с обща площ 72,401 дка, заедно с построените в тях 43 сгради. Местната власт ще ги ползва за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на общината за програмния период 2014-2020.

Министерския съвет прехвърли на община Гълъбово имот, който обяви за частна държавна собственост. Теренът с площ от 26 693 кв. м, заедно с построените в него сгради, се ползва от Професионалната гимназия по енергетика и електротехника, която от 2010 г. е със статут на общинско училище.

Правителството разреши продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София. Двете сгради са с обща площ 195 кв. м и се намират в местността „Сърт тарла” край с. Карамфил, община Момчилград. Продажбата на имотите ще се осъществи чрез търг при начална тръжна цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България.

Кабинетът даде разрешение в полза на „Г - България“ ЕАД, да бъде учредено право на прокарване върху имот на Министерството на земеделието и храните в землището на кв. Враждебна. Правото на прокарване е за отводнителен канал, като целта е да се изгради улица в район Кремиковци. Таксата, която следва да бъде заплатена за това, е в размер на 15 513 лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен