Провал в управлението на Балчик, Каварна и Генерал Тошево

Добруджанци

29-05-2016, 11:52

Снимка:

Сметна палата

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

На базата на одитни доклади на Сметната палата

Управлението на общините Балчик, Каварна и Генерал Тошево е определено като провал от Института за пазарна икономика (ИПИ) у нас. Данните за анализа на ИПИ са на базата на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата за общините в България. В докладите са обхванати 86 общини и техните разходи за близо 6 млрд. лв. за периода 2011-2014 година, пише topnovini.bg.

Като „провал” ИПИ класифицира тези разходи и програми, които според одитните доклади не изпълняват заложените цели. Освен това в тази графа попадат и необоснованите харчове, неикономичното използване на средства, лошото управление на имуществото, съществените нарушения при обществени поръчки и др. под.

Общата сума на провала на общинската администрация е 3,5 млрд. лв. за 2011-2014 г. или над ⅔ от всички общински разходи. Още по-притеснително е, че 21 от одитните доклади на общините или около ¼ от всички доклади са изпратени до прокуратурата, заради наличие на данни за престъпления.

 Балчик

 Според доклада на Сметната палата, не са предприети предвидените в нормативната уредба мерки за прекратяване на наемните правоотношения с неизправни наематели. В резултат на неосъществен или неефективен предварителен и текущ контрол са извършени разходи над размера на утвърдените бюджетни кредити, отчетени са просрочени задължения. Посочено е, че има необходимост от предприемане на мерки за оптимизиране на разходите. Част от доклада е изпратена до прокуратурата.

 Каварна

 Каварна е другата визирана като провал на управлението община от област Добрич. Визира се Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет (НСИООБ), която не е актуализирана в съответствие с националното законодателство. След 29.05.2012 г. нейните разпоредби са приведени в съответствие със Закона за общинските бюджети (ЗОБ), но не са минимизирани рисковете от допускане на несъответствие със Закона за общинския дълг (ЗОД).

Уточненият план на приходите по бюджета за 2011 г. в размер 13 814 407 лв. е изпълнен 85,55 на сто като са постъпили 11 818 636 лв. Причина за неизпълнението, както и за намалението им спрямо предходните две години е несъответствието между планирани и реално постъпили с тенденция на намаление местни приходи.

На 6 спортни клуба са предоставени субсидии общо 11 400 лв. в нарушение на чл. 63, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), без да е изпълнено условието клубовете да са регистрирани в централния регистър към Министерството на правосъдието (МП) по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). По отчетни данни към 30.09.2012 г. в бюджета са постъпили 8 972 956 лв., от които 4 988 525 лв. за местните дейности. Проектът за данъчни приходи е изпълнен 64,45 на сто и съставлява 50,5 на сто от годишния разчет. Нарастват просрочените вземания от местни данъци и такса битови отпадъци, които към 30.09.2012 г. са общо в размер на 2 915 122 лв. Част от доклада е изпратена до прокуратурата.

 Генерал Тошево

 Анализът на дейността на община Генерал Тошево, според Сметната палата, показва, че дейността по възлагане на обществени поръчки в е организирана с вътрешни актове, които не са актуализирани в съответствие с действащата през одитирания период правна уредба.

Контролните дейности, изпълнени при подготовка и провеждане на процедурите не са предотвратили и осигурили спазване изискванията на ЗОП и НВМОП (отм.), поради което са допуснати различни по тежест нарушения на нормативните изисквания при провеждането на отделни процедури за възлагане на обществени поръчки: лишаване на участниците от правото да определят сами формата за представяне на гаранции за участие/изпълнение; поставяне на изисквания, които необосновано ограничават участието на лица в процедурите; различия между обявлението и документацията за участие относно критериите за подбор, документите за доказването им и формата на гаранцията за изпълнение; несъздадени предпоставки за преценка на способността на участниците да изпълнят конкретната обществена поръчка; липса на технически спецификации, определящи изисквания към предмета на доставка и на точни указания за формиране на оценка по показател в документацията; проекто – договор/договор с клауза за неоснователна промяна на договорена цена; неспазване на срока за възстановяване на гаранции за участие и за изпращане на информация за сключен договор за малка обществена поръчка до Агенцията за обществени поръчки. Част от доклада е изпратена до прокуратурата.