Създават областен съвет за превенция на риска от бедствия

Мисия Пловдив

26-07-2016, 17:20

Снимка:

Пресцентър

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Ще бъде създаден Областен съвет за превенция на риска от бедствия към Областна администрация Пловдив в съответствие с промените в Закона за защита при бедствия. Това решение беше взето на днешното заседание в Областна администрация, което се проведе под председателството на областния управител Здравко Димитров и участието на кметовете на общините в региона, ст. инспектор Йордан Михов, началник на група в Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението“, Валери Баранов – Главен експерт по сигурността в Областна администрация Пловдив. Ролята на съвета ще е да подпомага областния управител в дейността му по организиране и ръководене на защитата на населението при бедствия в областта.
В състава на съвета ще влизат кметовете на общини или упълномощени техни представители, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението”, ОДМВР, териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност”, Центърът за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
„По-важно е да се взимат мерки преди да настъпят кризисните ситуации и да се планират превантивни мероприятия, които биха могли да сведат риска до минимум, отколкото да се справяме с последствията от тях“, заяви Здравко Димитров.
За целта е необходимо е да се създаде по-добра координация между всички звена на национално, регионално и местно ниво. Предвижда се разработването на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия. Ще бъдат създадени системи за ранно предупреждение и ще се повишат способностите за реагиране при бедствия, като се обособят специални звена. Ще се провеждат специализирани обучения, които ще залегнат в програмите за предучилищно и училищно образование. Ще се повиши и информираността на населението за защита и поведение, и начините на за бърза и неотложна медицинска помощ при различните видове бедствия. Ще бъдат създадени и доброволни формирования в общините с население до 20 000 души.
Областният съвет ще извършва анализ и оценка на обстановката при бедствия и ще предлага на областния управител за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото население, ще осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието и ще докладва на областния управител за хода на провежданите защитни мероприятия. Ще информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия.
С промените в Закона за защита при бедствия се регламентират до 15% от средствата от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи, за финансиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране.
Присъстващите на срещата бяха единодушни, че Областният съвет за превенция на риска от бедствия ще има възможност да изпълни функциите си, само при положение, че се дадат по-големи правомощия на областните управители и възможност за директно разпределяне на необходимите средства.
Областен съвет за превенция на риска от бедствия в Пловдив ще бъде структуриран до началото на месец септември.

 


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен