Агенцията по вписванията пререгистрира училища и детски градини по електронен път

Агенцията по вписванията продължава пререгистрацията на детски градини и училища във връзка с новите изисквания на Закона за предучилищно и училищно образование, съобщава пресотдела на правосъдното ведомство.


В 7-дневен срок, считано от 1 август 2016 г., документи за пререгистрация трябва да подадат всички ясли, детски градини, училища, ученически общежития, астрономически обсерватории, планетариуми и ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца в страната, както и Държавният логопедичен център.


За улеснение на директорите на посочените институции от Агенцията по вписванията напомнят, че заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път с електронен подпис. Във всички служби по регистрация в страната към Агенцията по вписванията се приемат и документи на гише.


Заявленията за промяна на обстоятелствата могат да се подават от представляващия/управляващия, адвокат с изрично пълномощно или упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.