Д. Стаматов: Не трябва нито едно дете да отпада от училище

По данни на НСИ за учебната 2014/2015 година поради нежелание и различни семейни причини от училище са отпаднали 11 206 ученици

Не трябва нито едно дете да отпада от училище. С този апел зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов  откри срещата на директорите на училища, организирана преди началото на учебната година в Регионално управление на образованието в област Враца.  Зам.-министър Стаматов  призова директорите активно да се включат в проекта „Твоят час“ по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за да подпомогнат децата със слаби резултати,  със специални образователни потребности и с таланти.  По думите му всяко дете е в риск и заслужава подкрепа в училище, особено ако не я получава от семейството. Зам.-министър Стаматов препоръча на експертите от РУО да помагат на директорите, да внимават с рестрикциите при изпълнението на наредбите, защото тази година ще е необходима на всички, за да адаптират работата си по новия Закон за предучилищното и училищното образование.  Той специално подчерта, че квалификацията на учителите вече става задължителна, а не както досега – който пожелае да участва в обучения.

За първи път в България ще се разработват специални инструменти за кариерно ориентиране на учениците, които са застрашени от отпадане от училище. Това ще бъде направено в рамките на проект, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

По данни на Националния статистически институт за учебната 2014/2015 година поради нежелание и различни семейни причини от училище са отпаднали 11 206 ученици. Те напускат училище без придобита професионална квалификация и без шанс да се реализират на пазара на труда. Голяма част от учениците не виждат смисъл да продължат своето образование като основа за намирането на работа.

За преодоляване на проблема по проекта ще бъдат изработени специализирани тестове за възрастовите групи 5.-6. клас, 7.-8. клас и 9.-12. клас. Резултатите от тези тестове ще предоставят обективни данни на кариерните консултанти от центровете за кариерно ориентиране и на педагогическите специалисти от училище, за да могат те да работят с учениците, които са застрашени от отпадане. Целта е през тях да им създадат мотиви за учене и посещаване на училище, както и да им помогнат в избора на образование/обучение или професия. Ще има и специални модули за учениците със специални образователни потребности, като упражнения за кариерно ориентиране на брайлов шрифт или жестомимични записи.

Тестовете ще бъдат интегрирани към Националния портал за кариерно ориентиране на учениците. Предвижда се и обучение на 150 кариерни консултанти и 126 педагогически специалисти от 42 училища, които ще трябва да провеждат тестовете със застрашените младежи. Изпълненията на дейностите по проекта трябва да приключат до края на 2017 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен