Седем общини получават правото на собственост върху сгради на земеделски техникуми

Досега имотите са били собственост на Министерството на земеделието и храните

Правителството одобри седем решения, с които правото на собственост върху имоти на учебни заведения са прехвърлени на съответните общински администрации, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Решенията се отнасят до професионални гимназии, обявени за общински училища. Досега техните имоти са били собственост на Министерството на земеделието и храните.

Община Банско ще може да реализира един от основните си приоритети като обнови Професионалната лесотехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ в града, след като получава правото на собственост върху имота и построените в него сгради, ползвани от училището. Безвъзмездно право на собственост получава и община Берковица за имотите на Лесотехническата професионална гимназия в града. Община Павликени ще осигури средства за поддръжка на Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ след като получава имотите на гимназията. Общинска собственост става и Професионалната гимназия по хранене и земеделие „Д. И. Менделеев“ в Лом. Общината в Исперих получава терена на Професионалната гимназия по селско стопанство “Хан Аспарух“, а общината в Кайнарджа получава правото на собственост върху имота на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство и туризъм „Никола Йонков Вапцаров“ в село Средище. Правителството прехвърли и на община Севлиево безвъзмездно правото на собственост върху 8 имота –материална база на Професионалната гимназия по керамика и мебелно производство и Професионалната гимназия по механизация и селско стопанство „Марин Попов“. Двете учебни заведения са определени със статут на общински училища, а след това са преобразувани в Професионална гимназия „Марин Попов“.

Във връзка със закриването на Професионалната гимназия по селско стопанство в Брезник, имотите на учебното заведение се прехвърлят на общината. Те ще бъдат ползвани за нуждите на общинската администрация, която няма право да извършва разпоредителни действия с тях. Имот, с отпаднала необходимост за Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ – Ботевград, се прехвърля на общината. Той се намира в с. Радотина и ще бъде използван за развитие и предлагане на социални услуги за възрастни хора, за деца, лишени от родителски грижи и за деца с увреждания.

В изпълнение на Закона за държавната собственост и Закона за политическите партии, Министерският съвет предоставя под наем на ПП „Движение за права и свободи“ за административните нужди на регионалната структура на партията в София (Областен съвет на ДПС - София град) първия етаж от административната сграда на ул. „Христо Белчев” №1.

Правителството даде съгласие да бъде продадена обособена част от имот, собственост на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив. Решението се отнася за три сгради, явяващи се неоперативни активи на лечебното заведение. Медицинският университет – Пловдив заявява желание да придобие собствеността върху тях чрез покупко-продажба. Сградите са му необходими във връзка с реализирането на проучвани възможности за изграждане на административно-информационен комплекс. Министерство на образованието и науката не възразява да бъдат предприети необходимите действия за закупуването им от страна на университета. Медицинският университет – Пловдив, е явява бюджетно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството и поради това е взето решение имотите да бъдат продадени чрез пряко договаряне. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции пряко свързани с предмета на дейност.

Два самостоятелни обекта с обща площ 1,1 дка в сградата на ул. „Независимост” №3 в Русе бяха обявени за частна държавна собственост. Те са с отпаднала необходимост за Регионалната здравна инспекция в града, поради намаляване на числения състав на служителите. С решението на кабинета на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се възлага да извърши приватизация на имотите чрез публичен търг с явно наддаване.

Поради възникнала необходимост за Българската армия, от частна в публична държавна собственост е променен статутът на два имота в София. Те се намират в подблоковото пространство на бл. 112 в ж. к. „Гео Милев” и са предоставени за управление на Военновъздушните сили.