„Равен шанс за всички деца” стартира в община Добричка

С подбор на специалисти

Община Добричка започна подбор на специалисти за съставяне на екип, който ще работи по проект за социално включване „Равен шанс за всички деца”. Екипът ще реализира услугата „Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”, съобщи радио Варна. Търси се педиатър, който ще проучва и ще анализира индивидуалните потребности на децата с тежки здравословни проблеми, ще посещава семействата и ще информира родителите за диагнозата. В екипа ще работи и социален работник, който ще консултира родителите по въпросите на социалните права и облекчения, предоставяни от държавата. Предвидено е по проекта да има рехабилитатор, който ще помага на децата с увреждания на опорно-двигателната система. В екипа ще бъдат включени още логопед, психолог и специален педагог, съобщиха от общинската администрация. Проектът предвижда предоставяне на комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Услугите  са съобразени  с индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите. Дейностите са насочени към ранно детско развитие и ще обхванат деца от нула до седем години от уязвими групи. Ще се работи за формиране на родителски умения, за подобряване на семейната среда, за повишаване на училищната готовност на децата. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е на стойност 588 000 лева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен