Община Добрич продава и отдава под наем имоти

Ще се проведе публичен търг с тайно наддаване на 28 октомври от 10. 00 ч.

Община Добрич на основание Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и решения на Общински съвет Добрич ще проведе публичен търг с тайно наддаване на 28. 10. 2016 от 14. 00 часа за отдаване под наем на имоти – общинска собственост  в сградата на Община Добрич. 

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 11.10.2016 година до 17.00 часа на 26.10.2016 година. Оглед на обектите може да бъде направен на 27.10.2016 година от 10.00 часа до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация. Депозитни вноски за участие в търга се внасят до 27.10.2016 година.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058 600 030 – Иван Пейчев – старши експерт в дирекция «Общинска собственост» в Община град Добрич.

Община Добрич ще проведе публичен търг с тайно наддаване на 28 октомври от 10. 00 ч. в сградата на общината за продажба на общински недвижими имоти и учредяване право на строеж върху общински недвижими имоти.