Одобрени са българските позиции за заседания на Съвета на ЕС

Днес в Люксембург ще заседава Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Правителството одобри позициите на България за три заседания на Съвета на ЕС.

Заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи ще се проведе на 13 и 14 октомври в Люксембург. Съгласно предварителния дневен ред, в част „Вътрешни работи“ ще бъдат проведени дебати относно реформата на общата европейска система за убежище и предложението за създаване на рамка на Съюза за презаселване. България подкрепя необходимостта от по-радикална реформа на Регламент „Дъблин” с цел тежестта при обработване на молбите за международна закрила да бъде разпределена в дух на солидарност между всички държави-членки, като се отчита специфичното положение на всяка една, вкл. на държавите-членки на предна линия.

В част „Правосъдие“ се предвижда да бъдат обсъдени две законодателни предложения – за регламент на Съвета за създаване на Служба на Европейския прокурор и за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред.

На 13 октомври в Люксембург ще заседава Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. На него страната ни ще подкрепи предложението за директива за защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа и постигането на общ подход по нея. По време на заседанието ще бъдат разгледани и два доклада от Комитета по заетостта и от Комитета по социална закрила, ще бъде обсъден доклад от Комисията за Гаранцията за младежта, както и подготовката на Тристранната социална среща на високо ниво и съвместно становище относно „Нов старт за силен социален диалог”. Очаква се да бъде одобрено съвместно становище на Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила относно Европейския стълб за социални права.

Министрите на държавите-членки с ресор околна среда ще заседават на 17 октомври в Люксембург. Съветът ще обсъди представените на 20 юли т. г. законодателни предложения, свързани с приноса на секторите извън Европейската схема за търговия с емисии към общите усилия за намаляване на емисиите на ЕС с най-малко 40% до 2030 г. Проекторегламентите включват задължителни цели за държавите-членки, свързани с годишните емисии на парникови газове в периода 2021-2030 г. за секторите транспорт, сграден фонд, селско стопанство, отпадъци, земеползване и горско стопанство, които са с принос за действията на ЕС в областта на климата. Министрите ще обсъдят и приемането на заключения за позицията на ЕС за 13-та среща на страните по Конвенцията за биологично разнообразие, както и приемането на заключения, свързани с устойчивото управление на водите.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен