МРРБ предостави информация по казуса Позитано 20

С Решение от 12.01.2012 г. по гр. д. № 3303/2007 г. на Софийски районен съд е допуснато извършването на делба между държавата и 20 физически лица на сграда, намираща се на ул. „Позитано“ № 20

Във връзка с разпространена в медиите информация, че с пълномощно на министър Лиляна Павлова и на областния управител на Област София - град частни лица „влизат на „Позитано“ и вадят партията от партерните помещения“ Пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя следната информация:

С Решение от 12.01.2012 г. по гр. д. № 3303/2007 г. на Софийски районен съд е допуснато извършването на делба между държавата и 20 физически лица на следните недвижими имоти: седеметажна сграда, намираща се на ул. „Позитано“ № 20; пететажна сграда на ул. „Княз Борис І“ № 103 и кинозала с подземен гараж, при 91,4636 % дял за държавата и 8,5364 % - общо за физическите лица.

От името на всички съделители - физически лица на 26.09.2013 г. в Министерство на регионалното развитие е постъпило заявление с предложение за сключване на спогодба, по силата на която в дял на физическите лица да се предоставят партерните помещения от сградите на ул. „Позитано“ № 20 и на ул. „Княз Борис І“ № 103.

С писмо на министъра на регионалното развитие от 21.03.2014 г. до председателя на националния съвет на Българската социалистическа партия е поискано становище по представен от физическите лица проект на съдебна спогодба за делба. С писмо на политическа партия „Българска социалистическа партия“ е изразено становище, че от тяхна страна не се оспорва правото на собственост и правото на обезщетение на физическите лица – съделители по делото. Заявено е желание за ползване на част от партерните помещения за срок минимум до юни 2014 г., когато приключва предизборната кампания за избор на членове на Европейския парламент.

Във връзка с предложения от страна на съделителите – физически лица проект на съдебна спогодба в МРРБ е организирана среща, на която като представител на БСП е присъствал юрисконсулт.

По жалба на БСП срещу Заповед № РД-21-14271/14.12.1998 г. на областния управител на София-град, с която на наследниците на Симеон Банов се възстановява отчуждената част от недвижим имот в гр. София на ул. „Позитано“ № 20, е образувано административно дело № 6942/2015 г. по описа на Административен съд - София град. С определение № 1411/10.03.2016 г. административното производство по него се прекратява поради липса на правен интерес.

С Решение от 19.04.2016 г. по гражданско дело № 3303/2007 г. на СРС в дял на физическите лице се поставя целият партерен етаж на сградата на ул. „Позитано“ № 20.

По молба на Димитър Банов е издаден Изпълнителен лист от 09.09.2016 г. по гражданското дело, въз основа на който е образувано изпълнително дело № 730/2016 г. по описа на частен съдебен изпълнител.

В на 29.09.2016 г. в МРРБ постъпва покана за доброволно изпълнение. С нея се предоставя 14-дневен срок (до 13.10.2016 г. включително) на Димитър Банов да бъде предадено владението върху Партерно помещение № 4.

Осъществена е среща с процесуалните представители на Димитър Банов с цел постигане на съгласие за отлагане на срока за доброволно изпълнение на въвеждането във владение върху цитирания имот, тъй като единствено по волята на взискателя на изпълнителното производство то може да бъде инициирано, отлагано или удължавано.  От страна на МРРБ до ЧСИ е изпратено писмо с искане за отлагане на срока, за да бъдат изпълнени процедурите, регламентирани в Закона за държавната собственост и Закона за политическите партии за подготовката и окомплектоването на необходимата документация, отразяваща актуалните параметри и описание на държавния имот с оглед своевременно изпълнение на съдебното решение и уреждане на отношенията между държавата и БСП като ползвател на имота.

От страна на частния съдебен изпълнител принудително изпълнение на въвеждането в собственост беше насрочено за 20.10.2016 г.

Цялата налична информация по приключилото гражданско дело, включително постъпилата покана за доброволно изпълнение, са изпратени на областния управител на област София - град за предприемане на действия по изпълнение на съдебното решение и актуализиране на акта за държавна собственост.

ПП БСП не е страна по гражданското дело, но е уведомена за действията от страна на министерството с писмо от 5 октомври 2016 г. С него ръководството на партията е информирано за решението на СРС, с което партерният етаж на сградата е предоставен в дял на физическите лица. В писмото се съдържа също информация за поканата за доброволно изпълнение и поисканото от МРРБ отлагане на срока за изпълнение, както и че документацията по делото е изпратена до областния управител на София - град за предприемане на действия по компетентност.

Трябва да отбележим, че всеки един от областните управители има пълномощно, предоставено от министъра на регионалното развитие и благоустройството за представителство по дела, отнасящи се до недвижими имоти държавна собственост, намиращи се на територията на съответната област.

Действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са единствено и само в изпълнение на съдебното решение по делото и съобразно Конституцията и законите на страната.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен