Решение за сертфициране на още 8 горски стопанства ще вземе насроченият за края на ноември одит

Животът

01-11-2016, 15:04

Снимка:

pixabay.com

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

WWF проучи 150 000 ха на територията на 8-те стопанства

Осем държавни горски стопанства от Южно-централното държавно предприятие ще бъдат одитирани в края на ноември, за да се реши дали ще получат FSC сертификат. През последните 3 години WWF подпомага активно подготовката на стопанствата като част от мисията си да насърчава отговорното управление на горите в България.
Над 200 служители от Държавно горско стопанство (ДГС) Асеновград, ДГС Пловдив, ДГС Първомай, ДГС Хисар, ДГС Карлово, ДГС Клисура, Държавно ловно стопанство (ДЛС) Кормисош и ДЛС Тракия преминаха през серия теоретични и практически обучения, организирани от WWF. Застъпените по време на обученията теми са свързани с горска сертификация по системата FSC, с идентифициране, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност, с „близки до природата“ лесовъдски практики и с опазване на биологичното разнообразие в горите.
WWF проучи 150 000 ха (4% от горите в страната) на територията на 8-те стопанства, разположени основно в Родопите, Средна гора и Централна Стара планина, за да идентифицира горите с висока консервационна стойност. В тях беше установено многообразие от редки и защитени видове растения и животни, като родопска горска майка, балкански ранилист, венерина пантофка, зановец, блатно кокиче, черен щъркел, кафява мечка, видра, черен кълвач и много други. В резултат на теренните проучвания на територията на ДГС Клисура бяха установени две нови находища за страната на вида червеногуша мухоловка (Ficedula parva), защитен от Бернската конвенция и българския Закон за опазване на биологичното разнообразие.
Експертите на WWF подпомогнаха идентифицирането на заинтересованите страни и изготвянето на социални проучвания, които са неразделна част от подготовката за сертифициране. Активното ангажиране в управлението на горските ресурси е едно от условията за успешното прилагане на принципите на FSC сертификацията и горските стопанства са задължени да подпомагат местните хора и организации в този процес.
„Продължаващият процес на сертификация на горски стопанства в България означава, че идеите за устойчивото стопанисване на горите намират не само добра почва за реализиране, но и все по-голямо разбиране и разпространение – коментира инж. Александър Дунчев от WWF. – Този процес развива и по-тясно специализираната задача за опазване на старите гори, по която WWF работи вече 10 години, тъй като FSC сертификацията обръща особено внимание на тяхната защита и съхраняване.“
WWF приложи на практика най-съвременните научни методи в проучването на 30 000 ха гори само в Родопите, от които установи и картира 7000 хектара във фаза на старост. Опазването на старите гори е приоритет заради съхранените естествени процеси и значимото биологично разнообразие, припомни още инж. Дунчев. Всички данни от тези проучвания са публично достъпни онлайн на специално разработена платформа.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен