Община Разлог осигури работа на девет безработни

Те започнаха работа в средата на октомври

С изпълнението на на Регионалната програма за заетост в община Разлог за 2016 г., са назначени 9 безработни лица. Те започнаха работа в средата на октомври, а заетостта им по програмaта е в рамките на 5 месеца. Чрез Регионалната програма се създадат възможности за трудова и социална интеграция на хора без трудова заетост, отдалечени от пазара на труда и се стимулира социалната им активност.
Целевите групи, включени в програмата, са безработни младежи до 29 г, безработни лица над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, хора с увреждания, продължително безработни лица, лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.
Дейностите са насочени към поддържане и опазване на общинска и държавна собственост, почистване на речни корита, ремонт и поддръжка на общинска пътна и улична мрежа, зелени площи, места за активен отдих, спорт и детски игри на открито.
Програмата се финансира със средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда.