Учениците да ползват безплатно общински спортни бази целогодишно

Приключи втората Конференция по проблемите на спорта, физическото възпитание и олимпизма в общините

С приемането на обща Резолюция приключи втората Конференция по проблемите на спорта, физическото възпитание и олимпизма в общините. Чрез следните 7 предложения участниците се обявиха за спешни промени във връзка с професията „Учител по Физическо възпитание и спорт“:
1. Да бъде намален нормативът за учебна натовареност на учителя по Физическо възпитание и спорт, имайки предвид спецификата на професията и редицата несвойствени дейности и отговорности, предимно от административен характер, които му вменяват различни ръководни
институции.
2. Да се осъществят промени в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г., които повишат размера на сумата за финансиране и да бъде коригирано съотношението между средствата за награди и материално-технически пособия, както и изискванията за планиране и отчитане средствата.
3. Да се приемат конкретни стъпки за спазване на регламентираните в Закона за предучилищно и училищно образование и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти по отношение функциите
на учителя по Физическо възпитание и спорт във всички етапи и степени на образователната система, включително и в начална образователна степен.
4. Наложително е да се променят административните изисквания за подготовка и участие на ученици в спортни състезания, които на практика осуетяват нормалното провеждане на спортни състезания. Подготовката на необходимите документи да се провежда от лице, заемащо административни функции в съответното училище.
5. Да се гарантира  достъпът до общинската спортна база за провеждане на урочни и извънурочни и извънкласни занимания по спорт и физическо възпитание, като подобно използване да е безплатно за всички ученици целогодишно.
6. Да се утвърди статута на  часа за спортни дейности (третия час), като неразделна част от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“.
7. Да се изработят нормативи в Държавния образователен стандарт, които да регламентират педагогически и здравословно издържани изисквания, на които да отговарят съоръженията и салоните, създаването и поддържане на недвижимата спортна база в училище.
Конференцията се организира като форма на сътрудничество между Областната администрация на Софийска област, Национална спортна академия и БОК, които от края на миналата година принципно, а от началото на тази година и формално се споразумяха да си сътрудничат за подпомагане развитието на спорта в областта, като се оказва методическо, организационно и програмно съдействие на общините, спортните организации и учителите по физическо възпитание.
Форумът в Гранд хотел „София“ бе втората подобна проява и имаше за цел да представи чрез лекцията на проф. Банков някои насоки и стандарти за изграждане на общински спортни политики в съвременните условия и съобразно специфичната среда на малките градове в Софийска област. Топли думи към присъстващите и благодарност към организаторите отправи проф. Лозан Митев от НСА.Сред официалните гости бяха генералният секретар на БОК Белчо Горанов, областният управител Росица Иванова и ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев. Всички те поздравиха присъстващите, а Белчо Горанов бе първият лектор по темата „Дейността на БОК в съвременния контекст на олимпийското движение, отразено в Програмата 2020 на МОК.“ Беседата се фокусира около актуалните теми от развитието на олимпийското движение, както и около участието на България на последните Олимпийски игри в Рио. Засегнат бе
проблемът с допинга, отношенията между МОК и ВАДА, както и темата за ролята, мястото и  автономността на обществените организации в спорта, съобщава www.bgolympic.org.
Втората част от конференцията бе насочена по-специално към училищното физическо възпитание. Там имаше и най-голяма дискусия поради наистина сериозните проблеми създаващи невъзможност за нормално обучение и спортна дейност. Наред с това бяха представени идеи, предложения и препоръки за работата на РИО Софийска област, Областната администрация, Министерството на спорта и Министерството на образованието, които да оптимизират работата
на специалистите и да гарантират пълноценно развитие на спортната
дейност.
В конференцията участваха 72 представители на учителите, спортните клубове и общинските експерти в областта на спорта от 16 общини. Присъстваха също така ръководителите и специалистите от катедри „Мениджмънт и история на спорта“ и „Теория на физическото възпитание“ в НСА.