Агенцията по заетостта осигурява работа на безработни по 2 нови схеми

За лица на възраст над 29 години

Прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост“ – за безработни лица на възраст над 29 години стартира Агенцията по заетостта. И двете схеми са съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. От 28 ноември до 9 декември във всички бюра по труда в страната всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по тези схеми, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е 10. Набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие.