Извадиха осем жилища от резервен фонд

Дават ги за наемане

Осем жилища от  общинския жилищен фонд бяха извадени от списъка на резервните домове и бяха предоставени  за наемане от нуждаещи се граждани. Това стана по предложение на кмета Йордан Йорданов на сесията днес. В докладната  е посочено, че Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич по своето предназначение общинските жилища са:
1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 1463 бр.
2. резервни – 47 бр.
3. такива, в които са настанени отчуждени собственици временно до предаване на определените им в обезщетение жилища – 7 бр.
  Предложението касае промяна на предназначението на 8 броя общински жилища от „резервния фонд“  в жилища „за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Кметът обясни мотивите за подобно искане .  След наводнението през юни 2014г., семейства, домовете на които са освидетелствани като негодни за обитаване, са настанени в „резервни“ общински жилища за срок от една година.След изтичане на едногодишният срок, през месец юни 2015г., е извършена проверка за хода на възстановяване на засегнатите жилища. Констатацията е, че възстановителните  дейности, а в някой случаи дейности по ново строителство, не са приключили и има основание семействата да продължат да обитават общинските жилища. На настанените 8 семейства са издадени нови заповеди за още една година със срок до август 2016г. Междувременно 4 от 8-те семейства са подали документи и в момента са включени в окончателния списък за настаняване в общински жилища на граждани с установени жилищни нужди.