Община Казанлък осигурява топъл обяд на 40 човека

Регистрирани за месечно подпомагане

Община Казанлък осигурява топъл обяд на 40 човека. Новата социална услуга стана възможна след като Общината спечели финансиране за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък" от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г.
По този начин Общината ще помогне с топла храна на 40 свои жители от регистрираните за месечно подпомагане, самотно живеещи деца и лица, скитащи и бездомни.
Предоставянето на услугата ще започне на 2 януари и ще продължи до 30 апрол, като за този период стойността на проекта е 8 298,40 лв.
Заявления за получаване на топъл обяд по проекта ще бъдат приемани в Домашен социален патронаж, на ул.,,Отец Паисий Хилендарски" № 3, гр.Казанлък от 12.12.2016 г. до 23.12.2016 г. - всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа. На базата на подадените заявления Община Казанлък, съвместно с местната дирекция "Социално подпомагане" ще извършат подбор на лица от допустимите целеви групи:
· Лица и семейства, на месечно подпомагане, по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
· Лица, с доказана липса на доходи и техни близки, които се грижат за тях, установено от съответната дирекция "Социално подпомагане";
· Самотно живеещи лица и семейства, с минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;
· Скитащи и бездомни деца и възрастни;
· Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Одобрените ще получават обедно меню - супа, основно ястие и хляб, приготвени от Домашен социален патронаж, а в допълнение - индивидуално консултиране и съдействие за:
- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Казанлък, включително и такива, финансирани от Европейския социален фонд;
- временен подслон на бездомни хора, достъп до здравеопазване и образование, управление на семейния бюджет, съвети за здравословно и балансирано хранене.
Новата социална услуга е продължение на действащата към момента обществена трапезария