Приемат заявления от инвалиди за безплатни винетки

Започна приема на декларации за безплатни винетни стикери за лица с намалена трудоспособност в Дирекциите "Социално подпомагане" в област Пловдив, съобщиха от Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив.
Лицата с трайни увреждания с определени 50 и над 50% намалена работоспособност и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст имат право на един безплатен едногодишен винетен стикер за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил. При така действащите нормативни разпоредби годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.
Условията и редът за получаване на безплатни винетни стикери са следните:
Към заявлението-декларация се прилагат: копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил, с което се удостоверява, че автомобилът отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата, а именно - обемът на двигателя на автомобила да е до 2000 куб. см и мощност - до 160 к.с.; копие от застрахователната полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с едногодишен срок на действие; лична карта или личен паспорт на лицето с увреждане (за справка). Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане.
При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция "Социално подпомагане" дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.
Заявките на безплатни едногодишни винетки се изпращат до областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" до 30-то число на месеца, предхождащ месеца през който ще се раздават. Стикерите се връчват веднага след приемане и обработване на документите, ако същите отговарят на изискванията.