Кметът издаде заповед гражданите да почистят пред домовете си

Контрол по изпълнението на заповедта е възложена на арх. Боян Коларов

На основание чл.44 ал.1 т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и в изпълнение на чл.65, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за защита при бедствия и с оглед на създалата се усложнена метеорологична обстановка и обилния снеговалеж придружен със силен вятър кметът на община Добрич Йордан Йорданов издаде следната заповед:  

            1. Всички граждани от Община град Добрич да излязат пред домовете си за почистване на прилежащите им блокови пространства и тротоарни площи, с цел нормална проходимост  и движение на пешеходците.

            2. Собствениците на  магазини, заведения за обществено хранене и други такива обслужващи населението на територията на Община град Добрич, да създадат необходимата организация за почистване на падналия сняг.

            3.Управителя на А.С.А. „България ” ЕООД Филиал Добрич да мобилизира цялата изправна налична техника и създаде организация и режим на работа за почистване  и опесъчаване на уличната мрежа на общината с цел нормално движение на градския транспорт.

            4. Ръководителите на търговски дружества, фирми и организации имащи налична техника пригодена за работа в тежки зимни условия, да създадат необходимата организация и почистят прилежащите им площи и вътрешни фирмени пътища с цел нормален достъп.

            5. Забранявам паркирането на лични МПС на пътните платна, като паркирането на същите да става на места, които не затрудняват  снегопочистващата техника, с цел ефективно  снегопочистване.

            6. Контрол по почистването на тротоарните площи да бъде осъществяван от инспекторите по опазване на околната среда  от дирекция „Устройство на територията инфраструктура и околна среда“ в Община град Добрич.

            7. Контрол по неправилно паркиралите автомобили по пътните платна затрудняващи снегопочистващата техника да бъде осъществяван от органите на КАТ „Пътна полиция“ и  на І-во РУ на МВР.

8. За не изпълнение на разпореждания на контролиращият орган във връзка  с непочистени площи и неправилно паркирани МПС да се съставят административни актове.

             Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на всички ръководители на търговски дружества, граждани, собственици на магазини, заведения за обществена консумация и други такива на територията на Община град Добрич, чрез публикуване на сайта на Община град Добрич и средствата за масово осведомяване.

Копие от настоящата ми заповед да се изпрати на Управителя на А.С.А ”България” ЕООД, Началниците на І-во РУ на МВР град Добрич и КАТ „Пътна полиция“ Добрич и на Директора на дирекция „Устройство на територията инфраструктура и околна среда“

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Боян Коларов - Зам. Кмет по “Устройство на територията” в  Община град ДобричСнимка на Деня

Щрихи от Плевен