Правителството одобри бюджетната процедура за 2018 г.

В решението са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет

Министерският съвет прие решение за бюджетната процедура за 2018 г. в срока, определен със Закона за публичните финанси. Решението създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. и на законопроекта на държавния бюджет за 2018 г.
В решението са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за 2018-2020 г. и на проекта на държавния бюджет за следващата година. Определени са основните правила, които следва да се спазват в рамките на бюджетния процес.

Базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. и за съставяне на законопроекта за държавни бюджет за 2018 г. също са определени с решението.
За втора година с бюджетната процедура за 2018 г. се определят сроковете и отговорностите на изпълнителната власт във връзка с функциите на Фискалния съвет в рамките на процеса по съставяне на бюджета. Включени са и отговорностите, свързани с планиране на средствата, необходими за финансиране на дейностите по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2017 г. с цел по-тясна координация и управление на икономическите политики в ЕС, укрепване на икономическото управление и осъществяване на наблюдение на макроикономическите дисбаланси.
Спазването на бюджетната процедура създава условия за прозрачност и е елемент на доброто управление на публичните финанси. Тя обхваща всички бюджетни организации, както и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.