Новият председател на Шуменския окръжен съд – встъпи официално в длъжност

Животът

26-01-2017, 18:16

Снимка:

Апелативен съд - Варна

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Варненският апелативен съд остави Мейзер в ареста

На свое заседание миналата седмица съдийската колегия на ВСС избра Радославова с 9 гласа

На тържествена церемония и пред ръководството на Апелативен съд Варна, днес официално в длъжност административен ръководител встъпи новият председател на Окръжен съд Шумен (ОС-Шумен) съдия София Радославова.

На свое заседание миналата седмица съдийската колегия на ВСС избра Радославова с 9 гласа. Новият административен ръководител на ОС-Шумен има повече от 21 години юридически стаж. 19 от тяхса преминали в органите на съдебната власт като следовател в Окръжна следствена служба – Шумен и като наказателен съдияв ОС-Шумен.

В Концепцията си за стратегическо управление на съда, съдия Радославовапосочва пет цели за развитиетому – повишаване на прозрачността в работата и укрепване на доверието в съдебната институция, доближаване на правосъдието до гражданите, създаване на гаранции за по-ефективно и качествено правосъдие чрез усъвършенстване управлението на съда, целесъобразно финансово управление, материално, технологично и информационно обезпечаване на работата на съда, повишаване и оптимизиране на кадровия потенциал като гаранция на качеството на правораздавателната дейност на съда и административното обслужване на гражданите.

Сред конкретните мерки са определяне на съдия, който да осъществява връзки с медиите, проучване на общественото мнение за работата на съда, информационни електронни табла, периодични работни срещи с районните съдилища и партньорските институции, съвместни обучения на съдии, прокурори, разследващи органи и адвокати от съдебния район за провеждане на разпити, изслушване на малолетни и непълнолетни в т. нар. „синя стая“,отдалечендостъп до информация по съдебни дела чрез интернет,повече електронни услуги, ефективен административен контрол над срочността на разглеждане на делата и на сроковете за изготвяне на съдебните актове.