Приети са промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите

Численият състав на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ се увеличава с една щатна бройка

Правителството направи промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите. С тях се прави вътрешно преструктуриране на щатовете в отделни дирекции с оглед натовареността на административните звена и оптимизиране на работата във ведомството.
Численият състав на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ се увеличава с една щатна бройка. Целта е да се отговори на предвидените в Националната стратегия за развитие на сектор обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г. мерки за утвърждаване ролята на ЦОП и на продължаващия процес по разширяване на продуктовия обхват и кръга от институции, използващи неговите услуги. Допълнителната щатна бройка е за сметка на намаляване на числеността на персонала на дирекция „Финанси и управление на собствеността“.
Дирекция „Финанси на общините“ ще подпомага министъра на финансите при осъществяване на правомощията му в процедурата по финансово оздравяване на общини с финансови затруднения съгласно Закона за публичните финанси.

Прилагането на закона изисква предоставянето на унифицирана методологическа и експертна подкрепа на общините за подобряване на тяхната финансовата стабилност и постигане на съответствие на работата на местните власти със законоустановените фискални правила. За обезпечаване на разширения обем от функции численият състав на дирекцията се увеличава с две щатни бройки за сметка на намаляване на персонала на Инспектората и на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“.
С една щатна бройка се увеличава и численият състав на дирекция „Информационни системи“ във връзка с необходимостта от укрепване нейния капацитет при изпълнение на възложените й функции по планиране, изграждане, поддържане и развитие на системен и приложен софтуер в Министерството на финансите. Промяната е обвързана с намаляване на числеността на персонала на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“.

Снимка на Деня

Щрихи от Плевен