Ясни са пасищата в община Балчик за следващата година

Определената такса за тях е един лев на де­кар за 2017/2018 год.

Утвърден е ак­ту­а­ли­зи­ран го­ди­шен план за по­л­з­ва­не­то на ме­ри и па­си­ща в об­щи­на­та за 2018 год. За об­що по­л­з­ва­не се пре­до­с­та­вят па­си­ща и ме­ри в зем­ли­ща­та на се­ла­та Со­ко­ло­во, Дро­п­ла, Кре­ме­на и Хра­б­ро­во, съобщава Радио Варна. Определената такса за тях е един лев на де­кар за 2017/2018 год. Мо­гат да ги по­л­з­ват зе­ме­дел­с­ки сто­па­ни, при­те­жа­ва­щи жи­во­т­но­въ­д­ни обе­к­ти и от­г­ле­ж­да­щи па­си­щ­ни жи­во­т­ни, ко­и­то са за­я­ви­ли же­ла­ние за об­що по­л­з­ва­не на па­си­ща­та и ме­ри­те. Жи­во­т­но­въ­ди­те тря­б­ва да са вклю­че­ни в за­ве­ре­ни­те от кме­то­ве или кме­т­с­ки на­ме­с­т­ни­ци и офи­ци­ал­ни­ят ве­те­ри­на­рен ле­кар към Бъл­гар­с­ка­та аген­ция по бе­зо­па­с­ност на хра­ни­те спи­съ­ци. Пре­до­с­та­вя­не­то на па­си­ща­та и ме­ри­те ще съ­з­да­де въз­мо­ж­ност на же­ла­е­щи­те жи­во­т­но­въ­ди, от­г­ле­ж­да­щи па­си­щ­ни жи­во­т­ни, да уча­с­т­ват в схе­ми­те за по­д­по­ма­га­не на площ през сто­пан­с­ка­та 2017/2018 го­д. За ин­ди­ви­ду­ал­но по­л­з­ва­не са оп­ре­де­ле­ни об­що 27 па­си­ща и ме­ри. Най-мно­го – се­дем, са в Об­ро­чи­ще. По че­ти­ри има в зем­ли­ща­та на Бал­чик и Ля­хо­во. Те­ре­ни­те край Ро­га­че­во са три. Зме­е­во, Кар­ву­на и Цър­к­ва имат по две па­си­ща, а Бо­бо­вец, Кра­не­во и Гур­ко­во – по ед­но. Па­зар­на­та оцен­ка за тях е в рам­ки­те на 6,00-6,84 лв./де­кар. Според пра­ви­ла­та за по­л­з­ва­не­то по­ла­га­щи­те се пло­щи на ед­но жи­во­т­но са: за едър ро­гат до­би­тък – 8 дка, за ов­це и ко­зи – 2 дка, а за ед­но­ко­пи­т­ни жи­во­т­ни – 10 дка.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен