Увеличават се преките инвестиции в Добричка област

През 2015 година най-много са инвестициите в община Каварна

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2015 г. в област Добрич  възлизат на 202.9 млн. евро, което е с 81.9% повече в сравнение с 2014 година, съобщават от ТСБ в Добрич.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в предприятията от сектор Индустрия (с изкл. на строителството) - 138.4 млн. евро, и в сектора на услугите (търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство) – 29.5 млн. евро. През 2015 г. тези дейности заедно формират 82.8% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 21.6 пункта спрямо предходната година.

В община Каварна са вложени 69.3% от ПЧИ за област Добрич, или 140.6 млн. евро, следвана от община Балчик - с 12.8% от ПЧИ за областта, или 26.1 млн. евро. На трета позиция е Добрич град - с 11.9% от ПЧИ за областта, или 24.2 млн. евро.

През 2015 г. в област Добрич извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 390.0 млн. лв., като е отчетено увеличение от 4.8% в сравнение с предходната година.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в селскостопанския сектор – 165.9 млн. лв., и в Индустрия (с изкл. на строителството) – 50.1 млн. лева. През 2015 г. тези сектори заедно формират 55.4 % от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите в ДМА достигат 8.5 млн. лв., което е 3.3 пъти по - малко в сравнение с 2014 година.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2015 г. в област Добрич по видове. Отчетено е повишение на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура - с 8.4 пункта, като достига 35.9% от общия обем на инвестициите за ДМА през текущата година. Същевременно обаче намаляват използваните средства за закупуване на земя - с 0.8 пункта, а извършените разходи за придобиване на транспортни средства нарастват - с 2.7 пункта, които формират съответно 6.1 и 10.5% от общия обем на направените инвестиции в ДМА. Направените инвестиции за сгради и строителни съоръжения и конструкции през 2015г. са 33.7% от общия обем на инвестициите за ДМА, което е с 11.5 пункта по-малко в сравнение с 2014 година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен