Община Добрич подава ръка на деца с изявени дарби

Финансовата помощ се осигурява от Национална и Общинска програма и от инициатива на кмета на Добрич

Кметът Йордан Йорданов в началото на своя мандат инициира средства от неговата заплата да бъдат заделени във фонд, с който да се подпомагат талантливи деца и младежи от Добрич. Средствата се разпределят от експертно-консултативна комисия, която е назначена с негова  заповед. До момента с осигурените средства в размер на 5080 лв. са подпомогнати 5 деца от Добрич с образователна цел и участие в национални конкурси и състезания. По Национална програма със средства от държавния бюджет са осигурени стипендии на 7 деца за 12 месеца в размер на 6615 лв. със сума за доизплащане за 2017 г. – 4185 лв. Отделно 12 деца от Добрич са подпомогнати със средства от общинския бюджет в размер на 1060 лв. Децата са получили финансова помощ за участие в различни спортни състезания, музикални фестивали, олимпиади  и др. Инициативите, с които Община Добрич подава ръка на даровити деца продължават и през тази година. На свое заседание Общински съвет Добрич прие единодушно Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 г. Програмата е следствие от Постановление на Министерски съвет и предвижда насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, както и стимулиране чрез стипендии и еднократно финансово подпомагане. Средствата за изпълнение на мерките се предоставят на съответните министерства и общините с постановление на Министерски съвет, като кметовете на общини подават мотивирано искане до съответния министър. Право на закрила по тези мерки има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, класирано до навършване на 18 – годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание. За тази година с решението на Общинския съвет са осигурени 5000 лева.  При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби кметът на общината се подпомага от Експертно - консултативна комисия, назначена с негова заповед. Всеки ученик има право да получава само една стипендия и на едно еднократно финансово подпомагане, което да е в различна област от получената стипендия – наука, изкуство, спорт, или от различни състезания. Еднократно финансово подпомагане на ученици, класирани през 2017 г. на призови  I  място е до 100 лв., за II място – до 80 лв., а за III място – до 60 лв.