Предстоящи възможности за финансиране по проекти бяха представени в Община Добричка

От Областен информационен център – Добрич

Пред близо 70 кметове, кметски наместници и представители  на медиите в Заседателната зала на община Добричка, Геновева Друмева, управител на Областен информационен център – Добрич, представи предстоящите за отваряне през 2017 г. подмерки от Програмата за развитие на селските райони.

Акцент бе поставен върху следните атрактивни подмерки, които се очаква да стартират през 2017 г:

  • - 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства“, която се очаква да стартира през м. август, с общ бюджет 12 500 000 евро.
  • -  4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, с очаквам прием през м. септември – октомври, с бюджет 85 млн.евро.
  • - 6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери“, с очакван прием през м. август, с обю бюджет 41 500 000 евро.
  • - 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с очакван прием през м. декември, с общ бюджет 50 200 000 евро.

Присъстващите в залата бяха запознати с основните параметри на всяка една от подмерките, допустими кандидати и проекти за финансиране, дейности и финансови условия.

Някои мерки ще имат за цел предоставяне на подкрепа за земеделските, а други и за неземеделски производители от селските райони. Разгледани бяха важни моменти в хода на подготовка на проектните предложения, както и приоритетите при оценяване на заявленията за подпомагане.

С голям интерес се очаква приема по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, споделиха някои от присъстващите в залата. Въпросите от страна на местните медии бяха насочени към възможностите за финансиране развитието на туризма, дейности по напояване на земеделски земи, както и към предоставянето на услуги в сферата на грижите за деца и възрастни хора.