Община Бургас стартира проект за ограмотяване на българчетата от малцинствата

Мисия Бургас

01-08-2017, 13:44

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Ветроходът на Грийнпийс пристига в Бургас

Акцент в него са допълнителните часове по нашия език

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.001-0040 "Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната му цел е създаване на условия за пълноценна подкрепа на деца в предучилищна възраст от кв. "Рудник", с. Равнец, гр. Българово и кв. "Победа", където живеят компактни групи от етнически общности, чрез въвеждане на иновативни и надграждане на съществуващи образователни практики. Държавният интерес изисква в по-късна възраст те да не се превръщат в маргинали, а да се изградят като пълноценни граждани.

Партньори по проекта са Детска градина "Детелина" - филиал гр. Българово, Детска градина "Калинка" - кв. "Рудник", Детска градина "Теменуга" - с. Равнец, Детска градина "Звездица Зорница", Детска градина "Веселушко" и Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе".

Планираните дейности са свързани с транспортиране и придружаване на деца от населени места с компактно население от етнически общности до детските градини-партньори през цялата учебна година, подобряване на образователната среда в детските градини с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него, което включва обзавеждане и оборудване на 3 ателиета по традиционни занаяти, на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители, на помещения за дейности по интереси и занимални. Обзаведените помещения ще създадат приветлива приемна среда за децата, в тях ще бъдат извършвани дейности по насърчаване участието на родителите във възпитателния процес и работа с родителите от семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина.

Ключова дейност по проекта е осигуряване на допълнително обучение по български език за децата, на които той не е майчин. Във всяка детска градина ще бъдат сформирани по 3 групи деца със затруднения в общуването на нашия език, като обучението ще се осъществи чрез провеждане на интерактивни и практически занятия по езикова култура и начална грамотност, съобразени с конкретните нужди на всяко едно дете.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен