Осветените билбордове забранени в защитените зони на АМ "Струма"

Това е записано в Доклада за оценка на съвместимостта

В защитените зони, през които ще преминава трасето на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле, са предвидени редица специализирани съоръжения за опазване на биоразнообразието като огради за птици и подлези за влечуги и земноводни.

Това е записано в Доклада за оценка на съвместимостта, публикуван на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ по повод предстоящото на 11 септември обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за подобряване на трасето на лот 3.2 на автомагистралата. И петте варианта на трасе, които ще се разглеждат преминават през две защитени зони. Това са: „Кресна – Илинденци“ по директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и „Кресна“ – по директивата за опазване на дивите птици.

В защитена зона „Кресна – Илинденци“ има редица представителни за района растителни видове като космат дъб, черна елша, планински ясен, източен чинар и др. В нея намират подходящи местообитания значителен брой представители на животинския свят. От безграбначните животни това са: ручеен рак, бисерна мида, тигрова пеперуда, буков сечко, бръмбар рогач и т. н. От влечугите широко представени са леопардов смок, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка, а от земноводните едни от най-представителните видове са жълтокоремната бумка и южен гребенест тритон. Срещат се и редица представители на бозайниците като европейски вълк, кафява мечка, видра, пъстър пор и др.

В защитена зона „Кресна“ гнездят множество птици, някои от които редки за нашата страна. Характерни са видовете сива чапла, зеленоглава патица, белоглав и египетски лешояд, скален орел, голям и малък креслив орел, орел змияр, белоопашат мишелов, късопръст ястреб, далматински сокол, сокол скитник, речен дъждосвирец, сирийски пъстър кълвач, късопръста чучулига, полска бъбрица, голям маслинов присмехулник и др.

В Доклада за съвместимост са описани редица екомерки, които ще бъдат изпълнени при реализацията на проекта за опазване на различните защитени видове. Посочено е, че в защитените зони няма да се поставят осветени билбордове, с което ще се предотврати струпването на насекоми в осветените участъци в близост до пътя и по този начин ще се намали рискът от сблъсък с ловуващите ги прилепи.

Освен това на всички мостови съоръжения, които ще бъдат изградени по трасето на отсечката между Крупник и Кресна, от двете страни ще бъдат с предпазни огради високи 3 метра, за да се избегне сблъсъкът с птици. Всеки мост ще има и системи за събиране на повърхностния отток, а отвеждането му ще става след пречистване със специални каломаслоутаители. Предвидено е и изграждането на съоръжения за безпрепятствено пресичане и предотвратяване излизане на пътното платно на земноводни и влечуги.

В доклада е записано още, че строителството на отделни уязвими за птиците отсечки ще започва след приключване на размножителния им период, който е между 1 май и 15 август. Изключение ще се допуска единствено, ако в дните непосредствено преди това е извършен орнитологичен мониторинг, доказващ че в периметър до 300 м от границите на строителната площадка няма гнездящи птици. Всички мостови съоръжения над реки ще се изграждат извън периода на размножаване на рибите, който е между 15 април и 10 юни.