10 милиона лева за специфични обучения

Стартира подбор на проекти по процедура „Специфични обучения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Работодателите ще могат да осигурят специфично продължаващо обучение за заетите при тях лица или да наемат безработни лица, които да бъдат обучени в конкретните знания, нужни за работа в компанията.
 Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 10 000 000 лева, разделен поравно между двата компонента на процедурата, в зависимост от прилагания режим на държавни помощи. По Компонент 1 и Компонент 2 кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 391 166 лв..Общата стойност за обучението за едно лице, включено в проект, не трябва да надвишава 3 000 лв.
 Допустими кандидати по процедурата са работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда
 
Допустими дейности са:
-Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;

-Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател;
-Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица;
-Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения
 След успешното завършване на обученията работодателите се задължават да запазят заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в дейностите, за период от 6 месеца след приключване на проекта.
 Краен срок за представяне на проектите е 31 октомври.
 Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"