Работодателите недоволни от КЕВР и "Булгартрансгаз"

Единственото обещание на България към ЕС е, че трябва да въведе "входно-изходния модел"

Продължава премълчаваният от КЕВР монополен тормоз на "Булгартрансгаз" върху българската икономика и домакинства с въвеждане на нови и нови изисквания към потребителите на природен газ, смятат от АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ.

С писмо до Комисията за енергийно и водно регулиране те съобщават, че намеренията на "Булгартрансгаз" за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен газ, подкрепени и от Министерството на енергетиката и КЕВР, с оправданието, че това се налага в съответствие с изискванията на Европейския съюз, са подвеждащи. В нито един европейски документ няма изискване за увеличение на цените за пренос на природен газ.

Единственото обещание на България към ЕС е, че трябва да въведе "входно-изходния модел". Също така считат, че нарастването на цените на преносния оператор и обществения доставчик се обосновава от приетите от КЕВР множество подзаконови нормативни документи, без да се изпълнят изискването на Закона за нормативните документи за предварителна оценка на въздействието, с което се пропуска възможността да се анализира въздействието върху сектора, енергетиката и икономиката като цяло.

Положение на "Булгартрансгаз" е позволило в периода 2007-2016 г. да формира средногодишна оперативна печалба от около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а нетната печалба е 73 млн. лв. и то при незапълване на тръбата за пренос. Освен това, "Булгартрансгаз" с мълчаливото съгласие КЕВР е преостойностил активите си, като е увеличил тяхната стойност над 3 пъти за същия период, коментират работодателите.

Неясното пазарно поведение на един участник на пазара, с изискването за увеличение на цените за пренос, може да се обясни единствено с неговото монополно положение, смятат АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ.

Вероятно желанието на държавата е да увеличи приходната част на бюджета чрез дивиденти от натрупаната печалба, въпреки ненатоварената газопреносна мрежа, допълват те.

Квалификацията на подобно намерение на "Булгартрансгаз" е свързана само с целенасочени действия за нарушаване на конкурентоспособността на българската икономика с всички последствия от това за доходите на населението, създаването и запазването на работните места, и просперитета на нацията, възмущават се работодателите.

В тази връзка те предлагат да се отложи влизането в сила на всички нормативни и ненормативни актове (наредби, методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до изготвяне на оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.