Правителството облекчи кандидатстването за семейни помощи за деца

Отпада изискването да се представя копие от акта за раждане на детето

Правителството облекчи процедурите за кандидатстване за семейни помощи за деца и за помощи по Закона за закрила на детето, стана ясно от дневния ред на Министерски съвет.

Вече няма да се изисква удостоверението за раждане на детето при кандидатстване за всички видове семейни помощи. Премахва се и изискването за представяне на удостоверение за семейно положение. Дирекциите „Социално подпомагане“ ще получават необходимата информация за отпускане на помощите по служебен път.

Отпада също необходимостта за представяне на копие от влязло в сила съдебно решение за развод. Отпада и изискването да се представя копие от акта за раждане на детето. Няма да се изисква и заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или решение на съда за настаняване на детето извън семейството.

За кандидатите за приемни родители се премахва изискването да представят документ, удостоверяващ, че не получават месечни социални помощи.