З. Русинова: Подкрепяме МОТ в изкореняването на бедността

За постигане на достоен труд за всички в Европа следва да са налице адекватни равнища на социална закрила

България подкрепя усилията на Международната организация на труда (МОТ) за изкореняване на бедността. Увеличаването на заетостта и осигуряването на достойни условия на труд, съобразени с насоките и конвенциите на МОТ, са от ключово значение за преодоляване на неравенството и социалното изключване. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на 10-та Европейска регионална среща на МОТ, която се провежда в Истанбул, предаде БТА.

Заместник-министърът направи изказване по доклада на генералния директор на МОТ Гай Райдър на тема „Какво е бъдещето на достойния труд в Европа и Централна Азия“.

"За постигане на достоен труд за всички в Европа следва да са налице адекватни равнища на социална закрила и в приложимите трудови и социално-икономически политики следва да бъдат включени мерки за приобщаващо и справедливо развитие", каза заместник-министър Русинова. Тя подчерта, че промените в трудовия живот ще засягат все по-голям дял от работещите и бъдещите поколения, навлизащи на пазара на труда.

"Виждаме бъдещето на труда в идентифицирането на точните умения за новите работни места и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, с акцент върху младежката заетост, уменията и компетенциите, необходими за труда на бъдещето", каза заместник-министър Русинова.

Тя акцентира, че България ще има своя съществен принос по тази тема. По време на първото българско председателство на ЕС страната ни ще организира съвместно с МОТ конференция на тема „Бъдещето на труда: подход – жизнен цикъл“. Темите, които ще бъдат дискутирани са: демографските предизвикателства и бъдещето на труда; развитие на практически знания и умения в училище като отговор на бъдещите нужди на пазара на труда; правилните умения за новите работни места и нови форми на организация на труда, условия на труд и сигурност на работното място.

На форума в Истанбул заместник-министър Русинова представи актуални данни за пазара на труда в България. Тя подчерта, че през последните три години в страната ни има рекорден спад на безработицата, която по данни на Евростат за август е 6,2 процента при средноевропейско ниво от 7,6 процента. "Това е един от добрите сигнали за икономическото съживяване на предприятията и за ефективността на прилаганите мерки", каза Русинова.

Тя обърна внимание, че въпреки спада на безработицата България е поставена пред три основни предизвикателства по отношение на пазара на труда – липсата на квалифицирани кадри, особено за технически и инженерни специалности, дълготрайно безработните лица с ниско образование и квалификация и младежите извън пазара на труда, които преди това са отпаднали от образователния процес.

Заместник-министър Русинова представи политиките на правителството за борба с младежката безработица, както и мерките за създаване на възможности за по-добро съчетаване на семейния и професионалния живот на родителите и насърчаване на равенството между половете. "България води целенасочена и последователна политика за насърчаване на заетостта, гарантиране на достоен труд за всички, а оттук и за постигане на приобщаващ и устойчив икономически растеж", каза в заключение тя.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"