Екипът на Областен информационен център – Добрич в Балчик

Целта на събитията бе популяризиране на актуални и предстоящи процедури по програмите

Областен информационен център – Добрич проведе информационна среща с представители на местната общност – неправителствени организации, предприятия, общински експерти, училища и медии.
Целта на събитията бе популяризиране на актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) до края на 2017 година.
Интерес предизвика предстоящата процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ -      „Насърчаване на предприемачеството“, където нови предприятия в приоритетни сектори и специфични сфери ще получат 90 % финансиране за дейности за реализиране на пазара на предприемаческите си идеи. Представен бе и проектът на Агенцията по заетостта „Родители в заетост“ с цел осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на децата.
 По Програмата за развитие на селските райони вниманието бе насочено основно към подмерки:
4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства“, която се очаква да стартира през до края на месец октомври;
6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери“, с очакван прием през месец ноември.

В края на срещата, екипът, който разработва стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик представи целите, приоритетите и мерките на стратегията. Обсъждането бе в рамките на Проект BG14MFOP001-4.001-0001-C01 „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“. Присъстващите предложиха в стратегията да има възможности за финансиране на проекти за неправителствените организации и образователните институции.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен