От пожарната в Добрич със съвети за зимния сезон

Най-често причините за пожари са необезопасени и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди

Всеки от нас високо цени топлия и уютен дом през дългите и студени зимни месеци, а комфортът и топлината в този период дължим на отоплението. С настъпването на отоплителния сезон пожарната опасност в жилищните, обществените и промишлените сгради и помещения рязко се увеличава. Тази опасност е предизвикана от използването на различни по вид отоплителни и нагревателни уреди, съоръжения и инсталации. Голяма част от тях се въвеждат в експлоатация без да са предварително проверени и обезопасени.  Все по-често се наблюдава складирането на твърди и течни горива в сутерени, гаражи, стълбищни клетки и други места, които не са пожарообезопасени. В употреба влизат и много електрически отоплителни и нагревателни уреди без да се извърши проверка на ел. инсталацията  дали е съобразена за такава мощност. Не са редки случайте на ползване на самоделни уреди и прибори за отопление. Всичко това води до  повишяване опасността от пожари и аварии.

За времето от 01.10.2016 г. до 31.03.2017 г. на  територията  на област  Добрич са възниканали 171 бр. пожара  пряко свързани с отоплителния сезон. Доста висок процент от тях – 67% са в отрасъл жилищно стопанство. Пожарите в жилищни сгради са опасни. Могат да бъдат много сериозни и разрушителни и всички те твърде много си приличат.

Най-често причините за пожари са необезопасени и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и оставянето им без наблюдение, неспазване инструкциите за безопасна експлоатация, поставянето на горими вещи и материяли в непосредствена близост до отплителните уреди, несвоевременно почистване на димоотводните канали. Всичко това води до големи материални загуби и щети. За съжаление, пожарите отнемат и човешки животи. През изминалия отоплителен сезон на територията на област Добрич има двама загинали, вследствие на пожар, като и при двата смъртни случая вероятната причина за пожара е разположените в непосредствена близост до печката горими материали.

За да премине безаварийно предстоящият отоплителния сезон, е необходимо да се спазват няколко задължителни условия:

Печки на твърдо гориво

1. Да е изправна и коминът обезопасен.

2. Да се монтира върху негорима подложка.

3. Да отстои на минимум 0.8 м от горими придмети и материали.

4. Редовно да се почиства и да не се разпалва с бензин, нафта и други леснозапалими течности.

5. Горяща печка да не се оставя без наблюдение.

Нафтови печки

1. Монтирането да става само след проверка на изпраността на печката/дозатор, резервоар за  гориво,  кранчета и др. /

2. На разтояние под 0.8 м. да не се поставят горими материали и предмети.

3. Да не се зареждат с нафта горящи печки.

4. При зареждане да не се допуска разливане на нафта.

5. Да не се използва за гориво друго освен нафта.

6. Да не се остават горящи печки без наблюдение.

Електрически печки

1. Да се използват само стандартни и технически изправни ел. печки

2. Ел. печки с открити нагреватели да се монтират върху негорима основа /плоча/.

3. Да не се оставят включени в ел. мрежата без наблюдение.

4. Да се извърши проверка отговаря ли ел. инсталацията на инсталираната мощност.

5. На разтояние по-малко от 0,8 м. да не се поставят горими материали и предмети.

Гозови печки и уреди

1. Газовите уреди и бутилките да не се монтират на места, по-ниски от околния терен.

2. Бутилките с газ пропан-бутан да не са монтирани до източник на топлина.

3. Да се спазва определената последователност при палене и спиране на уреда.

4. Да не се допуска загазоване на помещението с газ пропан-бутан, като се извършват проверки за херметичност.

5. Да се проверява редовно редуцир вентила.

6. Не оставяйте без надзор работещ газов уред.

 

Винаги:

Бъдете предпазливи при използване на открит огън в домакинството – свещ, запалка, кибрит и др..

Във ваше отсъствие не оставяйте включени отоплителни и нагревателни уреди.

Осигурете на вашите деца и трудноподвижни близки възможност за телефонна връзка с телефон 112

Не ги оставайте заключени.

Не допускайте складирането на горими материали (в това число дърва за огрев, въглища и др. подобни) в стълбищните клетки и по пътищата за евакуация.

Освободете пътищата за евакуация в дома си от излишни вещи и горими материали.

Предстоящата зимата и ниските температури са предпоставки за допълнително затрудняване работата на пожарникарите – в това време на годината времето за придвижване на противопожарните автомобили, проходимостта на пътищата и достъпът до водоизточници са затруднени. За бързото разрастване на възникнали пожари фактор е и силният вятър, характерен за нашия район, затова е изключително важно да не се възпрепятства допълнително достъпът на противопожарните автомобили до сградите и противопожарните хидранти, като се  складират материали и паркират автомобили по улиците и в прилежащите на жилищните блокове и къщи територии.

Въпреки всички предпазни мерки за недопускане на пожари, органите от пожарна безопасност при РДПБЗН-Добрич обръщат внимание на всички граждани да бъдат изключително бдителни и да спазват дадените препоръки, за да се намали до минимум рискът от възникване на пожари и последствията от тях.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен