Готови са резултатите от проверката за замърсяване на водата около пристанището в Балчик

Животът

13-12-2017, 08:30

Снимка:

DobrichUtre.bg

Автор:

dobrichutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Започва буксировката на ELLAND към Пристанище Балчик

Най-вероятен източник на замърсяването са битово-фекални води от плавателен съд

Готови са резултатите от проверката от 24 ноември за оранжево петно в акваторията на пристанището в Балчик, съобщават от Басейнова дирекция "Черноморски район". Взета водна проба от района на пристанището е изследвана по показатели активна реакция (pH), БПК5, разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, метали, полициклени ароматни въглеводороди и летливи органични съединения. От анализираните основни физико-химични елементи за качество и специфични замърсители се установи влошено състояние съгласно наредбата за характеризиране на повърхностните води и стандарта за качество на околната среда по показателите разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор, желязо-разтворено, мед, арсен и цинк. Най-вероятен източник на замърсяването са битово-фекални води от плавателен съд и дейности по пребластиране на корпуса му с противообрастващи препарати. Басейновата дирекция „Черноморски район“ информира за резултатите Морска администрация за предприемане на действия по компетентност. дата на публикуване 12.12.2017 г.