МРРБ разработва пилотен морски пространствен план за зоната Мангалия – Шабла

По проекта се разработва и нова система за разделно движение на корабите в териториалните води на България

Пилотен морски пространствен план, обхващащ трансграничната зона Мангалия – Шабла, се разработва по проект, един от участниците в който е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общо 10 са партньорите от Румъния и България в него, като водещ е румънското Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове.
По проект „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море – Румъния, България“ или MARSPLAN-BS се изготвя цялостен анализ на румънските и български териториални води и прилежащи територии. Получената информация за морското пространствено планиране в Черно море и добрите практики ще бъдат разпространени сред заинтересованите страни. Това ще доведе до изпълнение на основната цел на проекта - да се подобри и укрепи трансграничното сътрудничество между двете държави в областта на стратегическото и пространствено планиране на Черно море, съгласно Директива 2014/89/ЕС от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране. Сред целите му са също създаване на институционална  рамка  за трансграничното  морско  пространствено  планиране за  България и Румъния,  консолидиране  на  трансграничното  сътрудничество и обмяна  на информация по въпросите, свързани  с  морската зона, определяне на  визията и стратегическите цели за Черно море, приложими за морското  пространствено  планиране.
Повишаване на информираността на национално и трансгранично ниво, чрез създаване на по-силни връзки между националните институции и обединяване на ключови участници в Черноморския регион са другите важни акценти от проекта.  Сред тях са насърчаване на развитието на съвместно трансгранично планиране и разработване на конкретни препоръки за пилотния район Мангалия-Шабла.
На информационно събитие в София бе представено изследване на взаимодействията суша-море в „малък“ Бургаски залив, чиято цел бе да даде специфичен фокус върху околната среда и опазване на влажните зони, както и въздействието на крайбрежната инфраструктура върху влажните зони и морското пространство. Сред участниците в събитието бяха експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на туризма, Черноморски институт – Бургас, Институт по океанология при Българската академия на науките, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Изпълнителна агенция "Морска администрация“, Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ и др. Пред тях бяха представени установените взаимодействията, конфликтите и съвместимостта между ползватели, сектори и интереси, както на сушата, така и в морето.
Проектът MARSPLAN-BS разработи пет казуса на предизвикателства: за три конкретни района и за две специфични области. Подходът на казуса се основава на проблемни и контекстуални особености като взаимодействия суша-море за Бургас, брегова абразия за Ефори, участие на заинтересованите страни в Свети Георги, разработване на нова система за разделно движение на корабите за България и въпроси, свързани с рибарството и аквакултурите. Всички казуси имат положително въздействие върху опазването на околната среда и морските човешки дейности (идентифициране на конфликти и положителни взаимодействия), избор на ключови проблеми и адаптиране на потенциални решения за  морското пространствено планиране.
Морско пространствено планиране е  процес, чрез който съответните органи на държавите-членки анализират и организират човешките дейности в морските райони за постигане на екологичните, икономическите и социалните цели – инструмент на  интегрираната морска политика.
Проект „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море – Румъния, България“ или MARSPLAN-BS е финансиран директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по силата на сключено Споразумение за безвъзмездна помощ номер EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/MARSPAN BS между Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Република Румъния.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен