Публично обсъждане за управлението на общинските имоти в Тервел

На 11 януари

Кметската управа в Тервел приканва обществеността да участва в публичното обсъждане на програмата за управление и разпореждане с имотите - собственост на общината, през новата година.
На дискусията, която ще се състои на 11 януари в заседателната зала на общината, ще бъде направена прогноза за очакваните приходи, както и за разходите по разпореждането със собствеността, съобщава БТА. В програмата се включват имоти, които общината възнамерява да предложи за продажба, под наем, като непарична вноска в търговски дружества, на концесия, за публично-частно партньорство, за замяна и други.
Становища за управлението на общинските имоти се очакват от кметове и кметски наместници на населените места, общински съветници, граждани.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен