Търсят директор на Историческия музей в Каварна

Обявен е конкурс

Община Каварна е обявила конкурс за длъжността „Директор” на Исторически музей - Каварна.
Директорът на Исторически музей – гр. Каварна организира и ръководи цялостната дейност на музея в рамките на определените му пълномощия и го представлява. Извършва разпоредителни действия с бюджета на музея и с приходите, реализирани от други дейности, дарения, помощи, завещания. Анализира, планира и отчита дейността на музея пред Общинската администрация, а в методическо отношение пред Министерството на културата. Създава условия за ефективното реализиране на функциите на музея, осъществява контрол над дейността на служителите и полага грижи за повишаване на квалификацията им. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета. Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в музея, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на музейното имущество, музейните фондове, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина. Контролира и отговаря за изпълнението на нормативните документи в областта на музейното дело, отчетността и опазването на движимите и недвижимите културни ценности. Сключва и прекратява трудовите договори със специалистите, работниците и помощно-обслужващия персонал на музея, контролира спазването на трудовата дисциплина. Изпълнява задачи, възложени му с административни актове на министъра на културата и на Кмета на общината.

Крайният срок за подаване на документи е 23 март 2018 година в община Каварна.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен