Каварна участва в „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”

Общият бюджет по проекта е 372 178,65 евро

На провела се на 19 февруари пресконференция,  в залата на общинска администрация Каварна бе представен Проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”/LEARN „Listen, Educate, Act and read in a Network“, код на проекта 16.5.2.056 ROBG-153.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програма Interreg V-A Румъния-България.

Проектът е с основна цел да свърже и обедини учениците в общности, като разшири и развие разбирането им за важността от получаване на професионални умения, чрез които да придобият готовност за кариерно развитие. Специфичните цели на проекта са насочени към разработване и предоставяне на услуги за професионално ориентиране и консултиране на ученици от гимназиалните класове. За постигане на тези цели ще бъде извършено идентифициране на предпочитанията на учениците и определяне на техните умения във връзка с възможностите им за наемане на работа. На тази база те ще бъдат насърчени да създават ученически общности, които ще поемат ролята на говорител и ментор в процеса по установяване и укрепване на отношенията между училищния пазар на труда и бизнеса за улесняване на прехода от училищната среда към професионалната реализация.

Целевата група по проекта включва ученици от гимназиални класове (IX и X), местни публични администрации, работодатели, неправителствени организации, действащи в областта на образованието, а така също и местни, регионални и национални публични органи и обществени институции от партньорските страни България и Румъния, в рамките на населените места на петте партньора по проекта.

Общият бюджет по проекта е 372 178,65 евро, разпределен между водещия партньор: Община Лумина, Румъния и партньорите по проекта: Община Овидиу, Румъния, Община Михаил Когалничану, Румъния, Община Генерал Тошево и Община Каварна.

Основните дейности са:

• организиране на информационна и рекламна кампания;

• провеждане на кампания за идентичност на проекта;

• обособяване на професионални ателиета;

• разработване на стратегия относно ролята на местните власти и обществените институции в предоставянето на консултиране и подкрепа за учениците като бъдещи граждани на местните общности;

• изготвяне на програма за консултиране и провеждане на местни и областни семинари и посещения при местни работодатели;

• създаване на уеб базирана ресурсна мрежа за ползване от заинтересованите страни;

• провеждане на учебни посещения и обмен на добри практики.

Периодът на изпълнение на проекта е юни 2017 г. – декември 2018 г.

Пресконференцията е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Координатор по проекта е Галина Стоянова – началник отдел „Правно, административно и информационно обслужване“ в Община Каварна. На пресконференцията присъстваха членовете на екипа по проекта от Община Генерал Тошево Надежда Колева и Мария Гавраилова.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен