М. Стоянова: България ще работи за задълбочаването на Икономическия и паричен съюз

През годините Европейският механизъм за стабилност доказа своето решаващо значение

По време на своето първо председателство България ще насърчава задълбочаването на Икономическия и паричен съюз. Същевременно, нека то не е за сметка на държавите членки извън еврозоната, за да постигнем прозрачност, недискриминация и зачитане на принципите на Единния пазар. Това коментира в Брюксел народният представител от ГЕРБ и председател на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова. Тя взе участие в пленарната сесия „Укрепване на устойчивостта и стабилизация на Икономическия и паричен съюз“ в рамките на Интерпарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС, предаде пресслужбата на ГЕРБ.

„През годините Европейският механизъм за стабилност доказа своето решаващо значение, като допринесе за запазването на финансовата стабилност в Европейския съюз през годините на кризата. С новите законодателни предложения се предвижда да бъде преобразуван в единен правен субект съгласно правото на Съюза, а именно в Европейски паричен фонд. Идеята е той да продължи да предоставя финансова помощ за стабилност за държавите членки в нужда, да привлича средства чрез емитиране на инструменти на капиталовите пазари и да извършва сделки на паричните пазари“, заяви Менда Стоянова.

Тя подчерта, че е важно членството във Фонда да не се променя и включването на други държави-членки да продължи да бъде възможно след тяхното присъединяване към еврото.

По думите й много важен е въпросът дали институционализирането на Европейския паричен фонд ще доведе до засилване на ролята на Европейския парламент и на националните парламенти, посредством предоставените им правомощия да упражняват парламентарен контрол върху дейността му. „Предвижда се Европейският паричен фонд да предоставя ежегоден доклад за изпълнението на задачите си, както и годишните си счетоводни отчети и финансовия си отчет както на въвлечените в процеса Европейски институции, така и на националните парламенти на членовете на Европейския паричен фонд и на участващите държави членки, които се намират в тясно сътрудничество за присъединяване към еврото. Освен това управляващият директор на фонда може да бъде изслушван от съответните компетентни комиссии на Европейския парламент по въпроса за изпълнението на задачите на Европейския паричен фонд, както и да отговори писмено или устно на зададените му въпроси от Европейския парламент и на Съвета“, каза още Менда Стоянова.