Нови насоки за изпълнение на проектите по Оперативна програма

За храни и/или основно материално подпомагане

Днес, Агенцията за социално подпомагане проведе информационна и разяснителна среща по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомаганев бизнес залата на Община град Добрич. Г-жа Валентина Гочева-Генова, главен експерт в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Агенцията за социално подпомагане представи пред екипите на общините в област Добрич последните изменения в ръководството на бенефициентите за изпълнение и управление на договори по програмата. Бяха разяснени подробно приложенията към него и причините за направените промени. На представителите на общините бяха предоставени информационни материали на ОП Храни.

 От 214 одобрени проектни предложения на територията на страната по Приоритетна ос „Осигуряване на топъл обяд“ на програмата, в Област Добрич се изпълняват 6 договора, които продължават да предоставят топъл обядна лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход, неосигурени, самотноживеещи лица,скитащи и бездомни деца и лица.Близо 770 лица в риск от общините Балчик, Каварна, Добрич, Добричка, Шабла и Тервел са конкретните ползватели на услугата. Предстои подписване на договор за БФП и с Община Крушари. Реализират се и други съпътстващи мерки като информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.

 Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. е одобрена от Европейската комисия на 05.12.2014 г.

 Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Тя допринася за постигане на Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“. В изпълнение на тази цел, програмата е насочена  към лицата, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен