Хазната на плюс с 1.162 млрд. за януари

Постъпилите приходи и помощи по КФП за месец януари 2018 г. са в размер на 3 706,3 млн. лв.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа за месец януари 2018 г. е положително в размер на 1 162,4 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 243,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 80,6 млн. лева. Това съобщиха в редовната си месечна справка от пресцентъра на Министерство на финансите.

За сравнение за януари 2017 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 884,2 млн. лв. (0,9 % от БВП). Основните фактори за формиране превишението на приходите над разходите през месец януари са добрите параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи по националния бюджет.

Постъпилите приходи и помощи по КФП за месец януари 2018 г. са в размер на 3 706,3 млн. лв. или 9,7 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 505,3 млн. лв. (15,8 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 3 346,3 млн. лв., което представлява 10,7 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните за месец януари 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 16,1 % (464,3 млн. лева). Приходите от преки данъци са в размер на 405,4 млн. лв. или 7,0 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват със 123,1 млн. лева (43,6 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 2 160,0 млн. лв., което е 14,3 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните за януари 2017 г., постъпленията в групата нарастват с 222,2 млн. лв. (11,5 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 1 430,6 млн. лв. или 14,6 % от планираните. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите от ДДС нарастват със 154,9 млн. лв. (12,1 %). Размерът на невъзстановения ДДС към 31.01.2018 г. е 58,5 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 699,9 млн. лв. (13,6 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 23,1 млн. лв. или 12,2 % спрямо разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 66,8 млн. лв. или 6,1% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 714,1 млн. лв., което представлява 7,8 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално със 17,2 % (104,8 млн. лева). Неданъчните приходи са в размер на 347,8 млн. лв., което представлява 7,4 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 12,3 млн. лв. или 0,5 % от планираните за годината.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2018 г. възлизат на 2 543,9 млн. лв., което е 6,5 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 2 454,6 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо същия период на 2017 г. е основно поради по-високия размер на социалните плащания, свързан с базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), по-високи разходи за персонал, основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и други.

Нелихвените разходи са в размер на 2 366,3 млн. лв., което представлява 6,3 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за януари 2018 г. са в размер на 2 262,8 млн. лв. (7,3 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 101,3 млн. лв. (1,6 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г.). Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 2,2 млн. лв. (15,6 % от разчета за годината). Лихвените плащания са в размер на 93,5 млн. лв. или 12,9 % от планираните за 2018 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2018 г. от централния бюджет възлиза на 84,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 31.01.2018 г. е 11,2 млрд. лв., в т.ч. 9,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"