Публично обсъждат проекта за изграждане на социални жилища

На 21 март в община Стара Загора

Публично представяне и обсъждане на подготовката за проекта "Изграждане на социални жилища в град Стара Загора" ще има на 21 март от 17.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора. Това съобщават от пресцентъра на общината.
Проектът включва преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ул. "Мусала" 26 (бивша Метрология) и обособяване на 69 съвременни социални жилища.
Проектът е включен в Инвестиционната програма на община Стара Загора по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.
Целта на проектното предложение е разработване на устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, и други групи в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен