Предварителни изпити по математика и химия в СУ

Животът

25-03-2018, 11:04

Снимка:

sofiautre

Автор:

sofiautre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Атанас Далчев се падна на изпита по български в СУ

Изпитът по математика е от 9.00 часа, а този по химия от 14.00

Кандидатстудентските изпити по математика II и по химия от предварителната сесия се провеждат днес в Софийския университет "Св.Климент Охридски", предава БНТ.

Изпитът по математика е от 9.00 часа и на него кандидат-студентите трябва да решат осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

Изпитът по химия е от 14.00 часа и се състои от две части. Първата част е с 20 тестови въпроса, включващи материал по неорганична и органична химия, с изборен отговор /един от пет/. Втората част включва четири логически задачи /две по неорганична и две по органична химия/.

Отговорите на въпросите от теста по химия се събират един час след началото на изпита. На всеки въпрос трябва да се отбележи само едно вярно решение. Въпроси с повече от един отбелязан отговор се приемат за невалидни. За всеки верен отговор на въпрос от теста се дават 2 точки. Максималният брой точки за теста е 40.

Логическите задачи включват по няколко условия. Оценяват се само верни отговори на поставените в тези условия въпроси. Някои от въпросите могат да изискват обяснение на определени химични факти или закономерности. В такъв случай се очаква кратко обяснение и само на това, за което се пита. Обемът на задачите е съобразен с времетраенето на изпита. Общият брой на точките от втората част на изпита е 80. В зависимост от сложността, всяка задача носи от 15 до 25 точки.